Dažďové nádrže

Nachádzate sa tu

Nádrže Alfa MODUL sú zakryté podzemné vodotesné nádrže s odtokom a využívajú sa na zadržanie dažďovej vody

Nádrže Alfa MODUL sú zakryté podzemné vodotesné nádrže s odtokom a využívajú sa na zadržanie dažďovej vody buď s možnosťou ďalšieho využitia, ako je polievanie, prípadne využitie vody na technické účely, alebo bez využitia vody s možnosťou regulovaného odtoku. Nádrže Alfa MODUL slúžia na spomalenie odtoku vody z územia. Reguláciu odtoku vody je možné vykonať pomocou regulátora odtoku alebo čerpadlom. Nádrže MODUL je možné využiť aj ako zásobárne vody pre požiarne účely, alebo aj ako akumulačné nádrže na splaškové vody. Železobetónové nádrže sú vyrábané z betónu triedy C 30/37. Výhodou týchto nádrží je, že veľkosť objemu nádrže sa vyskladá z modulov a tieto sa uzatvoria čelami na obidvoch koncoch. Jednotlivé segmenty sa spájajú cez gumové tesnenie pomocou skrutkových spojov. Stropné dosky sú pomocou skrutkových spojov priskrutkovávané k nádrži vždy tak, aby stropná doska prekrývala jednotlivé spoje segmentov. Po zmontovaní nádrže sa pracovné škáry utesnia polyuretánovým tmelom, čím sa dosiahne dokonalejšia tesnosť spojov. Vynechané otvory pre skrutkový spoj sa zakrytujú plastovými krytkami, ktoré sa pretmelia polyuretánovým tmelom. Nádrž môže pozostávať z jednej zostavy, alebo v prípade potreby väčšieho retenčného objemu je možné vytvoriť tento objem vyskladaním a prepojením viacerých zostáv medzi sebou. Jednotlivé zostavy sú prepájané PVC rúrami cez prestupy a gumové tesnenia, ktoré sú zabudované v nádržiach už pri samotnej výrobe. Vodotesnosť týchto prestupov je dokonalá a montáž je veľmi jednoduchá a rýchla.

V rámci hospodárenia s dažďovými vodami ponúkame systém veľkoobjemových dažďových nádrží, ktoré môžu byť využité ako nádrže:

 • retenčné
 • detenčné
 • akumulačné

Tento ojedinelý spôsob výstavby podzemných dažďových nádrží je vytvorený pomocou strateného debnenia stropu.

Základné výhody systému:

 • zníženie spotreby betónu a výstuže = úspora nákladov pre investora
 • skrátenie doby výstavby = vďaka systému strateného debnenia stropu
 • vysoká zaťažiteľnosť konštrukcie = použitie pod parkoviská, komunikácie, skladové a trávnaté plochy
 • variabilita tvaru a veľkosti nádrže = prispôsobenie sa požiadavkám stavby
 • možnosť vstupu do nádrže = kontrola a čistenie nádrže

Charakteristika systému

 1. Na podkladový betón sa zhotoví železobetónová vaňa z vodostavebného betónu. V tejto fáze sa riešia aj prestupy pre nátok a odtok, priestor pre čerpacie technológie, regulátory prietoku, deliace steny a iné technické požiadavky podľa projektu.
 2. Na dno nádrže sa pokladajú základové stabilizačné pätky 58 x 58 cm, ktoré do seba navzájom zapadajú a tvoria nám presnú rozteč medzi nosnými stĺpikmi. To je dôležité pri betonáži stropu a stĺpikov, aby sa tieto nevychýlili z osi a tým nedošlo k zníženiu nosnosti systému.
 3. PVC stĺpiky priemeru 125cm sa nasunú do pripravených stabilizačných pätiek. Max. dĺžka stĺpika (výška nádrže) je daná skladbou násypu nad nádržou a statickým výpočtom pre zaťaženie nádrže.
 4. Stropné kazety 58 x 58 x 15 cm sa nasunú na PVC stĺpiky a zároveň sa zacvaknú do seba pomocou bočných žliabkov.
 5. Stropné kazety sú vyrobené tak, aby sa pri betonáži stropu dostal betón pomocou vibračného zariadenia do jednotlivých stĺpikov a tým sa vytvorila konštrukcia s vysokou nosnosťou.

Viac informácii nájdete v katalógu na strane 22