Nádž Alfa MODUL

Nachádzate sa tu

Nádrže Alfa MODUL sú zakryté podzemné vodotesné nádrže s odtokom a využívajú sa na zadržanie dažďovej vody.

Nádrže Alfa MODUL sú zakryté podzemné vodotesné nádrže s odtokom a využívajú sa na zadržanie dažďovej vody buď s možnosťou ďalšieho využitia, ako je polievanie, prípadne využitie vody na technické účely, alebo bez využitia vody s možnosťou regulovaného odtoku. Nádrže Alfa MODUL slúžia na spomalenie odtoku vody z územia. Reguláciu odtoku vody je možné vykonať pomocou regulátora odtoku alebo čerpadlom. Nádrže MODUL je možné využiť aj ako zásobárne vody pre požiarne účely alebo aj ako akumulačné nádrže na splaškové vody. Železobetónové nádrže sú vyrábané z betónu triedy C 30/37. Výhodou týchto nádrží je, že veľkosť objemu nádrže sa vyskladá z modulov a tieto sa uzatvoria čelami na obidvoch koncoch. Jednotlivé segmenty sa spájajú cez gumové tesnenie pomocou skrutkových spojov. Stropné dosky sú pomocou skrutkových spojov priskrutkovávané k nádrži vždy tak, aby stropná doska prekrývala jednotlivé spoje segmentov. Po zmontovaní nádrže sa pracovné škáry utesnia polyuretánovým tmelom. čím sa dosiahne dokonalejšia tesnosť spojov. Vynechané otvory pre skrutkový spoj sa zakrytujú plastovými krytkami, ktoré sa pretmelia polyuretánovým tmelom. Nádrž môže pozostávať z jednej zostavy, alebo v prípade potreby väčšieho retenčného objemu je možné vytvoriť tento objem vyskladaním a prepojením viacerých zostáv medzi sebou. Jednotlivé zostavy sú prepájané PVC rúrami cez prestupy a gumové tesnenia, ktoré sú zabudované v nádržiach už pri samotnej výrobe. Vodotesnosť týchto prestupov je dokonalá a montáž je veľmi jednoduchá a rýchla.

Variabilnosť nájdete v katalógu na strane 24