Prečerpávacie stanice

Nachádzate sa tu

Sú určené pre čerpanie odpadových, dažďových vôd a všade tam, kde nie je možný gravitačný odtok.

Normy a nariadenia

Zariadenie zodpovedá:
STN EN 12050-1: Čerpacie stanice odpadových vôd s fekáliami,
STN EN 12050-2: Čerpacie stanice odpadových vôd bez fekálií,

Použitie

Sú určené pre čerpanie odpadových, dažďových vôd a všade tam, kde nie je možný gravitačný odtok.

Stavebný materiál

  • železobetónová nádrž alebo PE-HD nádrž bez potreby obetónovania,
  • vnútorné vystrojenie z nerezového, prípadne kompozitného materiálu,
  • šachtové liatinové poklopy trieda D 400 kN, alebo podľa požiadavky.

Montáž

PS sa ukladá žeriavom na vodorovný podkladový betón a na pieskové lôžko. Zabezpečenie voči vztlaku spodnej vody navrhne statik podľa podmienok osadenia. PS sa ukotví na základovú dosku kotviacimi skrutkami. Ukotvená časť PS sa obetónuje minimálne na výšku 300 mm od základovej dosky v celom pôdoryse. V prípade, že spodná voda je vyššie ako obetónovanie a hrozí vztlak nádrže, je potrebné PS zaťažiť betonážou dna z vnútra PS, alebo je možnosť zväčšiť hrúbku stropnej dosky podľa požiadavky a prepočtu statika. Nádrž sa obsype nesúdržným obsypovým materiálom frakcie 0-20 mm. Hutnenie sa vykonáva postupne po vrstvách.

Vystrojenie PS

Prečerpávacie stanice je možné vybaviť technológiou podľa požiadavky zákazníka. Do prečerpávacej stanice môže byť osadená pracovná plošina, zábradlie, česlicový kôš a rôzne iné doplnky.

Riadiaca jednotka s rozvádzačom môžu byť doplnené o prenosovú jednotku GSM, ktorá vyšle SMS správu o poruche čerpadla.

Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov, prípadne 60 mesiacov podľa požiadavky investora, s výnimkou technologickej časti, kde výrobca udáva inú záručnú dobu.

Dodacie podmienky

Dodacia lehota je max. 6 týždňov. Zariadenie sa dodáva vrátane vystrojenia alebo bez vystrojenia podľa požiadavky zákazníka.
Objednávateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii: výkopové práce, podkladné štrkové lôžko, podkladný betón, pieskové lôžko, žeriav, prikotvenie a iné stavebné úpravy.

Jednotlivé rozmery a priemery prečerpávacích staníc súv katalógu str. 16-19